Bestelle vum Film vum Theater 2019

Commande du film du théâtre 2019

LUX:

Wat muss du maachen fir eng DVD mam Film vum Theater 2019 ze bestellen?

1. Fëll dësen Formular aus fir e Film ze bestellen. Wann s du dat gemaach hues kriss du eng E-mail ob deng Bestellung enregistréiert ass.
2. Iwwerweis 15€ ob : BCEE LU 89 0019 6900 0005 9000 vun den Kaerjenger Guiden&Scouten  mat der Mentioun : „FilmTheater2019<Numm/Virnumm>“

Soubal de Film fäerdeg ass kriss du Bescheed gesot. (geplangt 02.2020)

Bei weider Froen oder Problemer mell dech bei : webmaster@kaerjeng.lgs.lu

 

FR:
Que faut-il faire pour commander un DVD avec le film du théâtre 2019?

1. Remplis le formulaire suivant pour commander un DVD. Une fois que tu as fait ceci, tu reçois un courriel pour savoir si ta commande a été enregistrée.
2. Il faut fair un virement bancaire de 15€ à : BCEE LU 89 0019 6900 0005 9000 des Kaerjenger Guiden&Scouten  avec la mention : „FilmTheater2019<nom/prénom>“

Dès que le film est disponible, on va t’informer. (environ 02.2020)

Si tu as d’autres questions ou problèmes, tu peux contacter : webmaster@kaerjeng.lgs.lu

Formular / Formulair