Bestelle vun engem Pullover

Commande d'un pull-over

LUX:

Wat muss du maachen fir en Pullover ze bestellen?

1. Fëll dësen Formular aus fir däi Pullover ze bestellen. Wann s du dat gemaach hues kriss du eng E-mail ob deng Bestellung enregistréiert ass.
2. Iwwerweis 40€ (fir den „Kids“-Modell) oder 45€ (fir den Erwuessenen-Modell) ob : BCEE LU 89 0019 6900 0005 9000 vun den Kaerjenger Guiden&Scouten  mat der Mentioun : „Pullover<Numm/Virnumm>“
(Eréischt wann d’Suen iwwerwisen sinn gëtt däi Pullover bestallt)

Soubal däi Pullover do ass kriss du Bescheed gesot. (Wann s du matten am Joer en Pullover bestells kann dat pur Méint daueren).

Déi nächst Sammelbestellung gëtt gemaach den : 30.04.2020

Wann s du wëssen wëlls wéi laang et am Moment dauert bis däi Pullover do ass dann schéck eng E-Mail un : webmaster@kaerjeng.lgs.lu

Bei weider Froen oder Problemer mell dech bei : webmaster@kaerjeng.lgs.lu

 

FR:
Que faut-il faire pour commander un pull-over?

1. Remplis le formulaire suivant pour commander ton pull. Une fois que tu as fait ceci, tu reçois un courriel pour savoir si ta commande a été enregistrée.
2. Il faut fair un virement bancaire de 40€ (pour le modèle „Kids“) ou de 45€ (pour le modèle adults) à : BCEE LU 89 0019 6900 0005 9000 des Kaerjenger Guiden&Scouten  avec la mention : „Pullover<nom/prénom>“
(Après que la somme a été transférée, ton pull-over sera commandé)

Dès que ton pull est disponible, on va t’informer (si tu commandes un pull au milieu de l’année, cela pourrait durer quelques mois).

La prochaine commande collective sera le : 30.04.2020

Si tu veux savoir combien de temps tu dois attendre pour avoir ton pull, envoies un courriel à : webmaster@kaerjeng.lgs.lu

Si tu as d’autres questions ou problèmes, tu peux contacter : webmaster@kaerjeng.lgs.lu

Formular / Formulair

Datenblat / feuille de données